TermsConditions

Allmänna villkor, RR Consulting and software AB

 

1 Inledning

Dessa allmänna villkor ska tillämpas mellan RR Consulting and software AB (nedan kallat ”RR Consulting and software AB”) och kunder (nedan kallade ”Kunden”) med vilka RR Consulting and software AB träffat avtal om konsulttjänster inom systemutveckling och informationshantering (nedan kallat ”Avtalet”). Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i dessa allmänna villkor och Avtalet, äger bestämmelserna i Avtalet företräde.

 

2 Uppdragets omfattning

RR Consulting and software AB ska tillhandahålla konsulttjänster, i enlighet med överenskommelse i Avtalet, eller specificerad uppdragsbeskrivning. Alla eventuella ändringar i Avtalet, av dessa allmänna villkor, av tjänster och uppdrag eller av ersättningsnivåer skall skriftligen godkännas av båda parter.

 

3 Avtalstid

RR Consulting and software AB ska utföra tjänsten enligt överenskommen tidsplan, som grundar sig på en uppskattning av tjänstens tidsåtgång. Eventuella avvikelser i tidsplanen ska alltid meddelas den andra parten i god tid.

 

4 Genomförande av uppdrag

Uppdraget ska utföras med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. I de fall RR Consulting and software AB behöver anlita underkonsulter ska RR Consulting and software AB inhämta Kundens godkännande, samt meddela Kunden underleverantörens namn och omfattningen av underleverantörens uppdrag. RR Consulting and software AB har rätt att ersätta befintlig/a konsult/er med annan konsult/er. I dessa fall ska Kunden i så god tid som möjligt meddelas skriftligen om ändringen. Vid byte av konsult ska RR Consulting and software AB kunna uppvisa att berörd/a konsult/er innehar den kompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Parterna ska samarbeta och vid behov samråda vid tjänstens utförande. Kunden ska tillse attförutsättningar finns för att RR Consulting and software AB skall kunna utföra uppdraget. Kunden ska lämna RR Consulting and software AB tillgång till lokaler, maskiner, programvara, licenser och andra verktyg samt fristående test-, utvecklings- och produktionsmiljöer, som är erforderliga för tjänstens genomförande. Vidare ska Kunden tillhandahålla den information och det underlag som är erforderligt för tjänstens genomförande samt arbetsplats och nödvändig utrustning som RR Consulting and software AB:s konsult/er behöver för att utföra de enligt Avtal överenskomna arbetsuppgifter. Kunden förbinder sig att behandla RR Consulting and software AB:s konsult/er rättvist och jämlikt i relation till sina egna arbetstagare och i enlighet med lag och god sed på

arbetsmarknaden.

 

5 Arbetsmiljö

Kunden är skyldig att i enlighet med Arbetsmiljölagen vidta de skyddsåtgärder som behövs i arbetet (3 kap. 12 § AML). Uttrycket skyddsåtgärder innebär åtgärder

mot alla slags risker som kan leda till ohälsa eller olycksfall. Det kan exempelvis gälla risk att falla, andas in farlig luft, lyfta eller bära för tungt, utsättas för våld eller hot,

arbeta ensam eller ha för stor arbetsmängd.

 

6 Ersättningsformer

Om inte annat skriftligen överenskommits, ska tjänsten utföras på löpande räkning, per timma, enligt RR Consulting and software AB:s vid varje tid gällande prislista för respektive konsultkompetens. Timdebitering sker per påbörjad timma. RR Consulting and software AB:s kostnader för uppdragets utförande, exempelvis reskostnader, debiteras enligt faktisk kostnad. Restid debiteras med 50 % av gällande timpris. Restidsersättning samt milersättning utgår från RR Consulting and software AB:s kontor. RR Consulting and software AB:s definition av heltid gentemot kund är 40 timmar per vecka. RR Consulting and software AB:s konsult/er har rätt att delta på RR Consulting and software AB:s interna möten och/eller utbildningar som infaller under ordinarie uppdragstid.

Ersättning utanför ordinarie arbetstid

RR Consulting and software AB tillämpar en högre ersättningsnivå för arbete som måste genomföras utanför normalarbetstid (06.00-18.00). RR Consulting and software AB:s tillämpning i dessa fall är enligt följande:

 

- Klockan 18.00 fram till 23.00 utgår arvode med 150 % av avtalad timersättning.

- Klockan 23.00 fram till 06.00 utgår arvode med 175 % av avtalad timersättning.

- Lördag, söndag och helgdag utgår arvode med 200 % av avtalad timersättning.

 

7 Betalning

Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms. Betalning mot faktura inom 30 dagar. Företaget innehar F-skattebevis. Kunden faktureras en (1) gång per månad för utfört och redovisat arbete. Även eventuella löpande kostnader knutna till uppdraget, exempelvis ersättning för eventuella resor, faktureras månadsvis. Om Kunden inom uppdrag inte kan tillhandahålla arbete i avtalad omfattning för anlitad Konsult, äger RR Consulting and software AB rätt att fakturera enligt avtalad tidsomfattning.

 

8 Avbokning av utbildning och workshops

Utbildningar, workshops eller liknande uppdrag som Kunden och RR Consulting and software AB avtalat om, kan Kunden avboka intill 14 dagar före

den avtalade tiden för uppdraget, utan att RR Consulting and software AB har rätt till ersättning. Avbokar Kunden senare än 14 dagar innan den avtalade tiden, äger RR Consulting and software AB rätt till hela den avtalade ersättningen.

 

9 Dröjsmål med betalning

Betalning skall ske senast 30 dagar från respektive fakturas utställande. Om betalning inte görs i rätt tid har RR Consulting and software AB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 

10 Uppsägning av avtalet i förtid

Endera part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande a) om den andra parten i förhållande till motparten i väsentliga avseenden åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och rättelse ej vidtas inom trettio (30) dagar efter motpartens skriftliga anmodan härom; eller b) om den andra parten upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, försätts i konkurs eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd. Uppsägningen av Avtalet ska ske skriftligen.

 

11 Sekretess

RR Consulting and software AB ansvarar för att skydda Kundens personliga uppgifter och uppgifter om affärsidéer, företagsinformation och andra uppgifter som RR Consulting and software AB kommer i kontakt med under vårt uppdrag, från tredje part.

 

12 Ansvar och försäkring

RR Consulting and software AB innehar erforderlig ansvarsförsäkring, inklusive produktansvar, gällande person- och sakskada upp till 10 mnkr. Försäkringen omfattar även förmögenhetsskada (datakonsulter) upp till 500 tkr. Kunden ansvarar för RR Consulting and software AB:s konsult/er på plats i Kundens lokaler. (Se punkten 5 Arbetsmiljö.) Kunden ska teckna och upprätthålla för sin verksamhet adekvat försäkring, inklusive försäkring hänförlig till RR Consulting and software AB:s konsult/er och dennes arbete för Kunden. RR Consulting and software AB:s konsult/er ska i detta avseende anses jämställd med Kundens egna arbetstagare. RR Consulting and software AB har dock arbetsgivaransvaret för RR Consulting and software AB:s konsult/er, vilket bl.a. innebär att RR Consulting and software AB erlägger lön, sociala avgifter, arbetsskadeförsäkring och pensioner.

 

13 Rekrytering av RR Consulting and software AB:s konsult/er

Kunden har inte rätt att teckna anställningsavtal med RR Consulting and software AB:s konsult/konsulter under pågående uppdrag eller under de efterföljande sex (6) månaderna efter avslutat uppdrag. I det fall Kunden ändå rekryterar RR Consulting and software AB:s konsult/er under pågående uppdrag eller under de efterföljande sex månaderna, har RR Consulting and software AB rätten att fakturera kunden motsvarande tio (10) månadslöner för aktuell/a konsult/er.

 

14 Tvist

Vid tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en uppgörelse i godo. Kan en uppgörelse i godo inte träffas, ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Sverige

RedRiver Consulting and Software


CONNECT WITH US


Follow Us On Social Networks


RR Consulting and Software AB+46 733 400 407